نوعی کارت اعتباری مجازی مشارکت در خرید(تخفیف) است که به نحوی،ابزار شما جهت خرید از پذیرندگان طرف قرارداد تیکارت می باشد.شما به واسطه ی این کارت مجازی از طریق (اپلیکیشن) می توانید به راحتی و بدون معطلی خدمات مورد نیاز خود را با تخفیف عالی خرید نمائید.محاسبه ی قیمت و مشارکت(تخفیف) بصورت اتوماتیک و سیستمی انجام می کیرد و نیاز به محاسبه و فاکتور نویسی از سمت شما یا صاحب پذیرنده نمی باشد