ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 2775
    اشتباه در وارد کردن شماره شبا بانک
    باز