ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 3535
    با کلی دروغ و وعده های پوچ وتوخالی ما رواوردین تو این شرکت
    باز