ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 2328
    برداشت ازحساب زدم هنوزواریزنشده
    باز