ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 3112
    عدم تأیید درخواست برداشت از درآمد
    باز