ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 2895
    شماره شبا اشتباه وارد شده
    بسته شده